收藏符号库
繁体字转换| 火星文转换| 随机数生成| 字数统计| 随机打乱| 大写数字| 英文大小写| 汉字转拼音| 文字排版| 多音字| 朝代顺序表| 生肖| 节日| 字母表
当前位置: 符号库 > 汉字大全 > 正文

木字旁的字有哪些 所有带木字旁的字大全

汉字中所有带木字旁的字大约有一千多个,此表一共收集1020个木字旁的字,按照笔画来分类,包含有读音或多音拼音。

拼音拼音拼音
4-5画木字旁的字
pinběn
shù,zhúwèi
zháshùte wu le
6画木字旁的字
duǒ
piáo,pò,pō,pǔquánshā
xiǔzhū
duǒdāo
chéngqiú
jiūrén
ru7画木字旁的字
biāo,sháocáichà,chā
dì,duǒcūn
gǎn,gāngàng,gāng
lái,lāi
mángjiu
shā,shānshùqiān
tiáotuō
xìngyáng
zhàngmáng
chìrènmián
fánwɑn
gōngjiéxún
8画木字旁的字
gāngàngchūn
bà,pábǎně
bēichéng
chǒu,niǔchǔ
cōng,zōngdǒu
fāngfénzhān
fēnggǎo
gòuguì,jǔsōng
guǒhángxīn
jiǎn
jié
línméiyùn
miǎohuà
qiāngruì
shūshūfán
sōngwǎnghuà
xiāojìn
yǎozǎomáo
zhěnzhīshēng
zhùdōngsōng
nánshì
xiānfèixín
chǒuyǎo
zhàoyuán

9画木字旁的字
chábǎi,bó,bò
bàn,pánbāo,fúdài
biāo
bǐngchá,zhāguǎi
chēngjiù
dòngduǒ
duǒméi
gāngǒu,gōu,jǔniè
jiājiàróng
jiǎnjiùsāng
shēn
lánlì,yuèmào
língliǔsōng
lóngyǎng
mǒunài
níngzhā
píng
rǎnróudàn
shān,zhàshì
shùtuó
tuòxiá
xiāoliǔ
yóu,yòu,zhúzhà
zhànzhèqióng
zhīzhǐsɑ ying
zhìzhìsháo
zhōngzhù,zhǔshì
nán
guǎishānxiān
liǔzɑoyǎo
āoyǒng
bēizhù
10画木字旁的字
ānànduò
bāngbīngjiàn
chái,zhàidàng
érliè
gé,gēgēn
gǒngguā,kuòrěn
guàng,guāngguì
guì,huìháng,héng
hé,húhuàxiáng
huánjiǎngxún
jiào,xiàojié,júzhī
jiéjiùying
juànkǎoyǒu
kuànglǎozhān
luánchén
qī,xī
qiáoráoěr
sāngshuānjie
táotìng,tǐng
tóngwéi
xúnnuó
yàngrěn
zāishì
zhēnzhìkɑ sei
zhūzhuāngxuè
zhuōtiáo
bǎiyīn
yǒng
kānbìng
chānchēngzhàn
chóuchuízhèn
zuì
11画木字旁的字
bēijiā
cénfànjìng
fēnjūn
gěng
jiǎnpēng
juékǔnrèn
lāilángsōng
liánwǎn
liánglíngwěn
méimèngxiɑ
poyǒu
qǐnruǐzhuāng
shāoshūjìng
suōsuōxuān
táoguā
tīngtǒnglòng
xièqiú
zhìzhuōshā
liǔ
jiǎnwěi
gǎnxiāo
zhīāoyǐng
bèibènzào
bīnzhuō
chénchǔkuǎn
dòufēnhuàn
fēngxi ki mi
hánhuɑ

12画木字旁的字
zhuōfu
bàngbàng,bèifán
bēi,píchǔfu
chuíchuí,zhuī
jùn
fěifénháo
gāngguānjiē
gùn,gǔnguǒ
hù,kǔhūnlún
jiànmi eng
jiāopéng
qiàn
lángquān
lēng,língliángshàn
luómiánzōu
páipéng
pèng
qiàn
quānsēn
shēntáng
tuǒyǎndiɑn
yǐ,yī
zhàogeng
zhīzhíguì
zhuózōngguō
zǎochéngjiǎn
qínqiāng
láichéng
dòngmen
zhàn
dìng
wǎnqíng
guībīnruò
bǐngcǎisēn
chánchɑngwǎng
chēnchóuyǎng
cōng
quèdɑo
zōu13画木字旁的字
chǔchá,zhākuí
chá,zhàchèn
jiéchuánmáo
chuí椿chūn
cōng,sǒngduànhɑ ni zɑ wu
dùn,shūngàiróu
huáimu le
jiē,kǎitíng
jiétuǒ
lǎnléng,lèngwēn
liànlóu楿kɑ tui lɑ
méiyàn
nánpiányán
pǐnqiū
shèn,zhēnyuān
tánwēikuí
xiēxuàn
yíng
yóu
méiróng
yángxuànshen
piánzōng
fēngtíng
gàiběnwēi
chu
chūncòu
diéyǎn
duǒyāo
jiān
huángzhēn
wěihuījiān
jiǎjiè

14画木字旁的字
bàng,bǎngbīn,bīnglóng
cuīfěinòu
gāopèng
gǎoqián
huàngjiǎsāng
jiàn,kǎnjiéshèng
liú
míngmó,músūn
pánquètiáo
róngshuòxiū
sǔnyǎo
tāotōng
wēnxièyuán
xièzhàzuì
zhēnzhī
zhūtuópéng
gànméiqiáo
diāngòushā
jiǎliánshí
gàng
huà榿táng
qiānggǎo
guǒróngyàng
zhǎnyáo
chényuán
dɑozhāi
diānzhuō
jiàjiànju
lángqiǎnnuò
15画木字旁的字
jicáo
chēng,tángchū
fánméng
gǎnhéng,hèngniǎo
huìqíng
jiān槿jǐnquán
jiūkāngshā
niè
qiángxiàngxue
yīngzhāng
zhūzhuā
zhuāngzhè
biāoshūmán
léilóumàn
cōngliáng
yàngjiǎngqiàn
tuǒgāotuán
yǒucháosēn
cōngcuīshǎng
gàiguànyɑn
guìróng
guīguīzhā
huàzhù
huàn16画木字旁的字
chéngchúhéng
èr
juézhǎn
qiāoqiáoguì
qínqínglào
rǎnruǐliú
shētóng
tuónuó
yǐnyuánqióng
yuèzuìzān
zūnjuésheng
ráoshùsōng
cóng
qiáoxi
xiànzhí
zēngzhēn
chēngtángliǔ
chéngníng
chūnqián
dàodiànrùn
tándōu樿shàn
tuíshùn
fǎnfénsuì
gāo
liáohuìxún
lìnxiànyún
zuījing

17画木字旁的字
shūbiǎo
jiělǐn
kuílèi
lǐnméngshān
tánxuán
yányǐ,yīzuì
chēngqiáng
dàngjiǎnlián
guìzhìnóng
píngchǔ橿jiāng
fēnggànzhái
huòhuì
huǐ
jiǎ18画木字旁的字
nòucháōu
mián
táiqiān
chóuguìtuán
jiànníng
bīnqǐngyǐn
zhàodèng
chúchūn
gǎoge
huǎng檿yǎn
juéyín
mièzhuó
19画木字旁的字
léicuánqiān
gāoyuánsǒu
zhū
zhūmián
chúqing
fèiyōu
huìjiɑngzhì
qiáolěi

20画木字旁的字
xiǎnniègui
yǐnxiāo
yán
chèn
èhuái
櫿yíng21画木字旁的字
jiānlóngnóng
yīnglíngyòu
quánlán
zɑngchánxiāng
jiu22-28画木字旁的字
guàn
cóngshè
shuāngwéizhú
líng
luánluólǎn
cuáne mi
dǎngnáng
lánléi

Copyright © 特殊符号库 [ www.fuhaoku.net ]  意见&建议